Nuestro Centro

El Centre Concertat “Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús” està ubicat en el municipi de Benirredrà junt a Gandia, en zona d’equipament escolar i rep la gran majoria dels alumnes del seu voltant, bé de Benirredrà, bé de Gandia, bé dels pobles adjacents. A més a més la construcció al seu voltant de nous habitacles està incrementant la població escolar.

Foto centro

Inicia la seua acció educativa el 5 de novembre de 1909 amb 80 alumnes en locals provisionals.

L’oferta d’ensenyament públic era molt limitada en aquesta època i així es mantingué per prou temps. Dos dies més tard, 150 xiques majors de 12 anys, comencen a ser ateses els diumenges. Amb aquesta labor es procura afavorir el creixement i maduració de les alumnes en totes les dimensions des d’una perspectiva evangèlica. D’altra banda, la gratuïtat total permet l’assistència a xiquetes de classes populars,  les famílies de les quals s’identifiquen amb aquest model educatiu i acudeixen dels pobles de la comarca més propers. Gràcies a açò la influència cultural del centre cobreix una àmplia zona que es manté al llarg de la seua història.

Té autorització provisional del 12-3-47 i definitiva del 29-9-49 segons consta en l’informe de la Inspectora, conservat en l’arxiu d’aquest Centre.

Més tard es crea el Patronat “Nuestra Señora de Lourdes” amb caràcter definitiu, B.O.E. 8-12-59, depenent del Consell Escolar Primari “Esclavas del Sagrado Corazón”.

Subvencionat al 100% des de l’any 1974, segons consta en l’escrit enviat per la Delegació amb data del 13 de novembre d’aquest any.

Fou classificat definitivament com d’E.G.B. amb 16 unitats, B.O.E. 30-9-75. Va funcionar amb 14 unitats fins el curs 76-77, 5 de Patronat i 9 Subvencionades. El curs següent funcionen ja les 16 unitats.

En el curs 1993-1994 queda adscrit al IPF “Tirant lo Blanc de Gandia (DOGV 6-8-1993) pel que fa a la Formació Professional.

A partir de curs 1987-88 s’inicia la coeducació al centre.

Pel juny del 92 les 16 unitats d’E.G.B. passen a ser d’Educació Primària (DOGV nº 1811, de 24-6-92).

En l’Ordre de 19-6-94 (DOGV 24-8-94) s’autoritza l’ampliació d’una unitat en el nivell d’Educació Pre-escolar.

El Centre en el curs 91-92 inicia l’adaptació de la seua estructura, així com alguna ampliació per adaptar-se als mínims exigits per impartir l’E.S.O. En l’estiu del 94 finalitzen les obres. En l’Ordre de 15-6-95 (DOGV 14-7-95) s’autoritza l’obertura i funcionament d’Educació Secundària Obligatòria amb 8 unitats i en l’Ordre de 5-6-95 (DOGV 14-7-95) es resol la sol·licitud d’accés al règim de Concert educatiu. Progressivament desapareixeran 7é. i 8é. d’E.G.B. i F. P. 1.

En l’Ordre de 29-5-2000 (DOGV 23-6-2000) s’autoritza l’obertura i funcionament de Cicles Formatius de Grau Mitjà: Gestió Administrativa i Comerç.

Actualment és un centre amb concert educatiu, integrat pels següents nivells educatius:

  • Infantil: 2º cicle, 6 unitats.
  • Primària: 12 unitats.
  • Educació Especial (Suport a la integració Primària): 1 unitat.
  • E.S.O: 8 unitats i Programa de Millora del Aprenentatge i Reforç (PMAR).
  • P.E: Activitats Comercials i Gestió Administrativa: 4 unitats.

A més a més nosaltres som l’únic centre concertat d’aquesta zona que ofereix un Caràcter Propi Cristià, així possibilita als pares l’exercici real del dret a elegir el tipus d’educació que volen per als seus fills.

Durant els cursos 2002-2003 i 2003-2004 el Centre ha estat immers en la preparació de la documentació per a l'obtenció dels certificats del sistema de gestió de la qualitat, seguint la norma UNE EN ISO 9001-2000, que ha culminat amb la concessió de tals distintius en data 18 de març del 2004, AENOR EMPRESA REGISTRADA (ER-0443/2004), IQNET- CERTIFIED MANAGEMENT SISTEM.

El Sistema de Gestió de la Qualitat que hem certificat és doble: ensenyança-aprenentatge en els nivells Infantil, Primària, ESO i CFGM, i ensenyança en valors humans i cristians.

Este sistema té com a filosofia la millora contínua, és a dir, la revisió constant de tots els processos que l’afecten, de manera que en totes les activitats que es realitzen amb els alumnes que s'inclouen en el sistema de qualitat es fa una avaluació i es proposen millores per a pròximes actuacions.

Cal destacar l'esforç que han realitzat tots els professors del Centre per a adaptar-se a esta nova forma de treball així com de continuar treballant-hi. Tot això redunda especialment en benefici dels propis alumnes del Centre.

En el curs 2011-2012 ens incorporem com tots els centres de Esclaves d’Espanya a la gestió de qualitat de l’empresa EDUQATIA, seguint la norma UNE EN ISO 9001-2008.