Nuestro Centro

El Centre Concertat “Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús” està ubicat en el municipi de Benirredrà junt a Gandia, en zona d’equipament escolar i rep la gran majoria dels alumnes del seu voltant, bé de Benirredrà, bé de Gandia, bé dels pobles adjacents. A més a més la construcció al seu voltant de nous habitacles està incrementant la població escolar.

Foto centro

Inicia la seua acció educativa com a escola pionera en l'educació femenina, el 5 de novembre de 1909 amb 80 alumnes en locals provisionals.

L’oferta d’ensenyament públic era molt limitada en aquesta època i així es mantingué per prou temps. Dos dies més tard, 150 xiques majors de 12 anys, comencen a ser ateses els diumen

ges. Amb aquesta labor es procura afavorir el creixement i maduració de les alumnes en totes les dimensions. D’altra banda, la gratuïtat total permet l’assistència a xiquetes de classes populars, les famílies de les quals s’identifiquen amb aquest model educatiu i acudeixen dels pobles de la comarca més propers. Gràcies a açò la influència cultural del centre cobreix una àmplia zona que es manté al llarg de la seua història.

 

Té autorització provisional del 12-3-47 i definitiva del 29-9-49 segons consta en l’informe de la Inspectora, conservat en l’arxiu d’aquest Centre.

 • 1939-1940 a 1966-1967: Escuela Primaria, niñas entre 4 y 18 años.
 • Es crea el Patronat “Nuestra Señora de Lourdes” amb caràcter definitiu, B.O.E. 8-12-59, depenent del Consell Escolar Primari “Esclavas del Sagrado Corazón”.
 • Subvencionat al 100% des de l’any 1974, segons consta en l’escrit enviat per la Delegació Provincial del Ministeri d’Educació i Ciència amb data de 13 de novembre d’eixe any.
 • 21-1-1985: Comunicació de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de subvenció Formació Professional 1r grau per al curs 1984-85.
 • A partir del curs 1987-88 s’inicia la coeducació al centre.
 • El Centre en el curs 91-92 inicia l’adaptació de la seua estructura, així com alguna ampliació per adaptar-se als mínims exigits per impartir l’E.S.O. En l’estiu del 94 finalitzen les obres. En l’Ordre de 15-6-95 (DOGV 14-7-95) s’autoritza l’obertura i funcionament d’Educació Secundària Obligatòria amb 8 unitats i en l’Ordre de 5-6-95 (DOGV 14-7-95) es resol la sol·licitud d’accés al règim de Concert educatiu. Progressivament desapareixeran 7é. i 8é. d’E.G.B. i F. P. 1.
 • 26-9-1997: Centre de E.P./E.S.O./F.P.1. Educació Primària: 12 unitats i capacitat per a 300 llocs escolars. Educació Secundària Obligatòria: 8 unitats i capacitat per a 237 llocs escolars. F.P. de primer grau: 3 unitats i capacitat per a 120 llocs escolars
 • 1998-1999: 1r, 2n i 3r ESO. CFGM, rama Gestió Administrativa 1r curs i rama Comerç 1r curs i FP1, rama Administrativa 2n curs.
 • En la Resolució de 22 de juliol de 1998, de la Direcció General de Centres Docents, es va aprovar la proposta d’instal·lacions i ús educatiu dels espais reflectits en els plànols presentats pel Centre, en l’expedient d’autorització per a ampliar 3 aules d’Educació Infantil.
 • En la Resolució de 22 de juliol de 1998, de la Direcció General de Centres Docents, es va aprovar la proposta d’instal·lacions i ús educatiu dels espais reflectits en els plànols presentats pel Centre, en l’expedient d’autorització per a ampliar 3 aules d’Educació Infantil.
 • En l’Ordre de 29-5-2000 (DOGV 23-6-2000) s’autoritza el canvi de FP1 a l’obertura i funcionament de Cicles Formatius de Grau Mitjà: Gestió Administrativa i Comerç.
 • 9-3-2001: Concert econòmic singular modelo A, per a 2 unitats del Segon Cicle d’Educació Infantil, per al període de l’1 de gener al 31 de agost de 2001.
 • 8-10-2002: Concert econòmic singular modelo A, per a 6 unitats del Segon Cicle d’Educació Infantil, des del curs 2002-2003 fins el curs 2004-2005, ambdós inclusivament.
 • 1999-2000 a 2005-2006: 1r a 4t ESO (en 4t hi ha Programa de Diversificació Curricular). CFGM, En la Orde de 15-6-95 (DOGV 14-7-95) s’autoritza l’obertura i funcionament de Educació Secundaria Obligatòria amb 8 unitats i 237 llocs escolars.
 • 28-10-2009: Concert educatiu en règim general. Segons el que estableix l’orde d’aprovació del concert educatiu, de 29 de juliol de 2009 (DOCV núm. 6072 de 5 d’agost de 2009) es concerten: 6 unitats de segon cicle de l’Educació Infantil, 12 unitats d’Educació Primària, 4 unitats de primer o segon curs d’Educació Secundària Obligatòria, 4 unitats de tercer o quart curs d’Educació Secundària Obligatòria i 1 unitat d’Educació Especial (suport  a la integració) d’Educació Primària. Concert en règim singular en Formació Professional Específica de grau  mitjà: COMERÇ: 1 unitat de 1r y 1 unitat de 2n. GESTIÓ ADMINISTRATIVA: 1 unitat de 1r i 1 unitat de 2n.
 • 22-04-2015: Concert educatiu en règim general. Complementar el document administratiu de concert educatiu subscrit en la convocatòria 2013-2014, per la seua adaptació a la normativa vigent i la modificació de les clàusules Tercera, Quinta, Sexta, Sèptima, Octava, Quinzena i Dissetena i la inclusió d’una nova clàusula numerada com a “Clàusula Vint-i-unena” les quals es transcriuen en l’esmentat document en la seua redacció definitiva.
 • En la Resolució de 24 de juny de 2013, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, es modifica l’autorització per canvi de titularitat.
 • En el curs 2014-2015: Autorització en cadascun dels cicles de grau mitjà de les jefatures de departaments dels dos cicles formatius de grau mitjà.
 • En el curs 2016-2017 el Programa de Diversificació Curricular de 4t d'ESO (PDC) es converteix en Programa de Reforç (PR4) i en 3r passa a anomenar-se Programa de Millora de l'Aprenentatge i del Rendiment 3r ESO (PMAR)
 • En el curs 2022-2023 amb l’entrada en vigor de la LOMLOE en els cursos imparells, el programa PMAR 3r d’ESO passa a anomenar-se Programa de Diversificació Curricular I (PDC I).
Actualment és un centre que pertany a la "Fundació Educativa ACI" (domicili fiscal en C/ San Agustín 11 de Madrid), amb concert educatiu general integrat per els següents nivells educatius:
 • E. Infantil: 2n cicle. 6 unitats.
 • E. Primària: 12 unitats.
 • E. Especial: suport a la integració primària. 1 Unitat.
 • E. Secundària: 8 unitats.
 • Pla d'actuació per a la millora (PAM): Tenim aprovat aquest curs 2021-2022 el Programa de Millora de l'aprenentatge i Rendiment (PMAR de 3r ESO), Programa de Reforç de 4t ESO (PR4) i les hores addicionals de primària destinades a l'especialista d'Audició i Llenguatge (Al). Som centre acreditat Erasmus+ fins a 2027.
Concert educatiu singular en:

     Cicles Formatius de Grau Mitjà:

 • Gestió Administrativa: 2 unitats. (Amb un programa d'FP Dual i *FCT EUROPA)
 • Activitats Comercials: 2 unitats. (Amb un programa d'FP Dual i *FCT EUROPA)

Durant els cursos 2002-2003 i 2003-2004 el Centre va estar immers en la preparació de la documentació per a l'obtenció dels certificats del sistema de gestió de la qualitat, seguint la norma UNE EN ISO 9001-2000, que va culminar amb la concessió de tals distintius en data 18 de març del 2004, AENOR empresa registrada (ER-0443/2004), IQNET- CERTIFIED MANAGEMENT SISTEM.

El Sistema de Gestió de la Qualitat que vam certificar era doble: ensenyança-aprenentatge en els nivells Infantil, Primària, ESO i CFGM, i ensenyança en valors humans i cristians.

Este sistema té com a filosofia la millora contínua, és a dir, la revisió constant de tots els processos que l’afecten, de manera que en totes les activitats que es realitzen amb els alumnes que s'inclouen en el sistema de qualitat es fa una avaluació i es proposen millores per a pròximes actuacions.

Cal destacar l'esforç que van realitzar tots els professors del Centre per tal d’adaptar-se a esta nova forma de treball així com de continuar treballant-hi. Tot això redunda especialment en benefici dels propis alumnes del Centre.

En el curs 2011-2012 ens incorporem com tots els centres de Esclaves d’Espanya a la gestió de qualitat de l’empresa EDUQATIA, seguint la norma UNE EN ISO 9001-2008.

Des que el nostre centre va passar a formar part de la FUNDACIÓ EDUCATIVA ACI el sistema de qualitat ha anat migrant a un sistema unificat amb la resta de centres d'aquesta fundació. Aquest sistema intenta ser un model mixt entre el sistema ISO i l'EFQM prenent els valors i registres que s'han considerat més adequats per a la tasca que s'exerceix en un centre educatiu. L'actual mapa de processos seria el següent:

La documentació a emplenar busca completar els mateixos objectius que els assenyalats anteriorment. Les auditories i revisions per comprovar que es compleixen aquests objectius passen a ser coordinades per la pròpia “FUNCACION EDUCATIVA ACI” i es realitzen de forma anual d'algun dels processos (incloent-hi sempre el d'acció docent). Les realitzen auditors titulats i amb un ampli bagatge en sistemes de qualitat tant ISO com EFQM. Cada quatre anys es certifica el correcte funcionament del sistema mitjançant una àmplia auditoria i, en cas de superar-la, el lliurament d'un certificat expedit per aquesta fundació.